VOLLEDIGE WETTELIJKE ERKENNING VAN GEWETENSBEZWAREN BIJ DE UNO

 

 

Het NGO Millennium Forum van de UNO houdt rekening met het geweten.

 

CPTI (Conscience and Peace Tax International), een NGO met "speciale consultatieve status" bij ECOSOC (Economic and Social Council) van de UNO, stuurde John Randall, Rosa Packard and David Bassett naar het Millennium Forum (22-26 mei 2000) in New York. Dit was een NGO conferentie met ongeveer 1400 deelnemers, bijeengeroepen door de Secretaris Generaal van de UNO om de "civil society" aan het woord te laten komen vóór de officiële vergaderingen (van regeringen) in de UNO in september bij het begin van het nieuwe millennium.

 

Na vijf dagen en enkele avonden van hardnekkig bijwonen van vergaderingen, vergaderingen en nog eens vergaderingen slaagde David Bassett (stichter en erevoorzitter van de Amerikaanse National Campaign for a Peace Tax Fund) erin om een tekst over onze bekommernis om gewetensbezwaren in het einddocument te krijgen. (David heeft zijn spannende ervaring met zijn lobbywerk voor deze ene zin op deze grote bijeenkomst beschreven in een verslag dat bij ondergetekende verkrijgbaar is.)

De Millennium Forum Declaration werd goedgekeurd bij applaus in de voltallige vergadering in de grote hall van de Algemene Assemblee en overhandigd aan de Secretaris Generaal, Kofi Annan. Deze heeft hem overhandigd aan de Millennium Assemblee en aan de Millennium Top waarop alle staatshoofden zijn uitgenodigd op 6-9 september in New York. Op die bijeenkomst heeft de Secretaris Generaal er bij de staatshoofden op aangedrongen om een reeks internationale conventies en verdragen te tekenen en te laten ratificeren in hun eigen parlement.

De Millennium Forum Declaration is een uitvloeisel van de thema’s van topconferenties in de jaren negentig en van het Millennium Forum: Mensenrechten, Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Vrede, Veiligheid en Ontwapening, Versterking en Democratisering van de UN, Uitroeiing van Armoede, Uitdagingen van de Globalisatie: Billijkheid, Rechtvaardigheid en Diversiteit. Het geniale van dit document is dat het verstaat dat alle problemen met elkaar verbonden zijn en dat niets zal worden bereikt zonder medewerking van regeringen, de "civil society" en de UNO.

De hele Millennium Forum Declaration kan je lezen op de webstek van de UNO (http://www.un.org). De tekst die David Bassett er (na afzwakking door de voorzitters) in gekregen heeft staat op blz. 17, laatste paragraaf van 8 (onder "Universal Realization of Human Rights"). De zin luidt:

"In de context van het recht niet medeplichtig te zijn in het doden, vragen we om volledige wettelijke erkenning van de rechten van gewetensbezwaarden."

Aangezien gewetensbezwaren niet waren vermeld in de ontwerpteksten of de voorbereidende conferenties (zoals Den Haag, mei 1999), is dit een enorm resultaat. En aangezien de aanbevelingen voor actie in het hoofdstuk "Mensenrechten" zich speciaal richten op de ratificatie van het Internationaal Crimineel Hof, heeft bovenstaande zin belangrijke implicaties op lange termijn. Het International Crimineel Hof zal individuen aansprakelijk stellen voor oorlogsmisdaden. Het werk van juristen die werken aan dit internationaal recht, kan mogelijkheden openen om ons gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld hierbij te betrekken.

CPTI heeft nu de taak en de mogelijkheid om de tekst van de Millennium Forum Declaration in andere documenten te krijgen en om te werken aan de heroriëntering van belastinggeld van militaire besteding naar wegen om echt vrede te bewerkstelligen.

 

Rosa Covington Packard, vertegenwoordigster van CPTI bij de UNO (New York) in `National Campaign for a Peace Tax Fund', Quaterly Update Spring 2000, p. 10.

(Nederlandse bewerking door Dirk Panhuis, secretaris van CPTI (1994-2013), 016-254011)

 

naar start